Επίκουρη Καθηγήτρια

Τύμπα Ελένη

Η Ελένη Τύμπα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Έχει πάνω από 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο της προσχολικής αγωγής και 5 έτη διδακτικής εμπειρίας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΔΙΠΑΕ). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και το συγγραφικό της έργο επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του παιδιού, το ρόλο του παιχνιδιού στην απόκτηση υγιεινών συμπεριφορών, τη σημασία του παραμυθιού στην απόκτηση υγιεινών στάσεων, τη συμβολή της τέχνης στον τρόπο ζωής του παιδιού και της οικογένειας και στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που διευκολύνουν τη μάθηση από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τα έξι του χρόνια. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 20 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάρει μέρος σε πολλά Διεθνή Συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια για παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας.

Διδασκόμενα Μαθήματα

 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής1§

 • Θεωρία & Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Βρεφικής Ηλικίας

 • Ειδικά θέματα Αγωγής Βρεφικής Ηλικίας

 • Αισθητική Αγωγή στην Προσχολική ηλικία

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Η επιστήμη της αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διατροφή και ανάπτυξη του παιδιού

 • Το παιχνίδι: ο ρόλος του στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού

 • Μελέτη της εφαρμογής παρεμβατικών προγραμμάτων στη βρεφική και προσχολική ηλικία

 • Προσχολικό και οικογενειακό μαθησιακό περιβάλλον

Δημοσιεύσεις

 • Tympa, E., & Karavida, V. (2022). Secondary Socialization Approach in Greek Early Childhood Environments during Distance Learning. Parents’-teachers’ perspectives. International Journal of Humanities and Social Science 12(2) doi:10.30845/ijhss.v12n2p7

 • Tympa, E., Karavida, V., & Siaviki, A. (2021). “You’ve Got a Friend in Me”—An Exploratory Study on Greek Parents’ Views on Their Children’s Friendships at the Preschool Setting. Child Care in Practice, 1-16. https://doi.org/10.1080/13575279.2021.2007852

 • Karavida, V., & Tympa, E. (2021). Parents’ Beliefs and Attitudes on Their Children’s Distance Education Performance during the COVID-19 Pandemic in Greek Preschool Settings. Journal of Education, Society and Behavioural Science. 34(6): 62-76 DOI: 10.9734/JESBS/2021/v34i630338

 • Siaviki, A., Tympa, E., Karavida, V., Fykaris, I., & Grammatikou, D. (2021). The Functionality of the Montessori Method: Preschool and Primary Greek School Teacher’s Attitudes. International Journal of Humanities and Social Science, 11(6), 115-124. doi:10.30845/ijhss.v11n6p12

 • Tympa, E., & Karavida, V. (2021). Picture books and healthy eating habits: an intervention study in a Greek preschool setting. European Journal of Education Studies, 8(4). http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v8i4.3680

 • Tympa, E., Karavida, V., & Filippa, V. (2021). Facilitating Teaching Strategies and Active Learning in Greek Early Years Department Students. Journal of Educational Issues, 7(2), 56-71. doi:10.5296/jei.v7i2.18845

 • Tympa, E., Karavida, V. & Charissi, A. (2021). Exploring Reversed Conditions of Early Years Pre-service Teacher Training on Pretend Play. EECER Journal, 29 (2), doi: 10.1080/1350293X.2021.1895270

 • Karavida V., Charissi A. and Tympa E. (2021). GREEK UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES ABOUT DISTANCE EDUCATION DUE TO EMERGENCY CIRCUMSTANCES. European Journal of Open Education and E-learning Studies, 6 (1). DOI: 10.46827/ejoe.v6i1.3504 https://www.oapub.org/edu/index.php/ejoe/article/view/3529

 • Karavida v., Tympa E., Panousis G. & Psyrropoulos Z. (2021). Parents’ perception of their children’s weight status in an urban area of Western Greece.  Journal of Family Medicine and Primary Care, 10 (2), 718-723, DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_1140_20. https://www.jfmpc.com/article.asp?issn=2249-4863;year=2021;volume=10;issue=2;spage=718;epage=723;aulast=Karavida

 • Tympa
  , E., Karavida, V. & Charissi, A. (2020).
  Parental Views of the Montessori Approach in a Public Greek Early Years Setting.
  Education 3-13, 50(2). doi: 10.1080/03004279.2020.1849344
 • Karavida V., Tympa E. & Panousis G. (2020). Parent – Child Collaboration Preventing Obesity and Acquiring a Healthy Lifestyle. A Review Study. International Journal of Humanities and Social Sciences, 10 (12). Doi:10.30845/ijhssv10n12p20

  https://www.researchgate.net/profile/Vasiliki-Karavida/publication/349117676_Parent-Child_Collaboration_Preventing_Obesity_and_Acquiring_a_Healthy_Lifestyle_A_Review_Study/links/60214bd8a6fdcc37a811117f/Parent-Child-Collaboration-Preventing-Obesity-and-Acquiring-a-Healthy-Lifestyle-A-Review-Study.pdf

 • Charissi A., Tympa E. and Caravida V. (2020). Impact of the Covid-19 disruption on university students’ perceptions and behavior. European Journal of Education Studies, 7, (11) doi: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i11.3348

 • Karavida V., Tympa E. and Charissi A. (2020). Forest Schools: An alternative learning approach at the preschool age. Journal of Education & Social Policy, 7 (4), doi:10.30845/jesp.v7n4p12

 • Karavida V., Charissi A. and Tympa E. (2020). Can trainee early years teachers implement short art-based intervention in practice? Open Journal of Social Science, 6 (1). DOI: 10.46827/ejoe.v6i1.3504

 • Tympa, E, Chari̇ssi̇, A, Karavi̇da, V. (2020). Breastfeeding and Child’s growth. Interpreting Brain Development through a biological and sociocultural context. Turkish Journal of Health Science and Life, 3 (2), 14-19. doi https://dergipark.org.tr/en/pub/tjhsl/issue/57507/650507

 • Karavida, V., Tympa, E. & Charissi A. (2019). “The Role of Nutrients in Child’s Brain Development”. Journal of Education and Human Development, 8, (2), 176-180 doi: 10.15640/jehd.v8n2a18

 • Tympa, E., Karavida, V. and Charissi, A. (2019). The Impact of Systematic Exploration of Artworks in Raising Children’s Healthy Eating. Habits in Early Years Education. International Journal of Humanities and Social Science, 9 (12), doi:10.30845/ijhss.v9n12p10

 • Tympa E., Karavida, V., Pashali, T., Psyrropoulos, Z. (2019). “The CR-EAT-IVE Schools Feasibility Study”: Aiming to reduce food waste by implementing relevant actions including the completion of Food Waste Diaries by kindergarten families”. Journal of Education & Social Policy, 6, (4), doi:10.30845/jesp.v6n4p11

 • Charissi, A., Tympa, E.  & Karavida, V. (2019). “Contribution of Systematic Exploration of Artworks in Raising Children’s Critical Thinking and Empathy about Friendship and Difference through Early Years”. International Journal of Education, 11 (4), doi:10.5296/ije.v11i4.15857

 • Tympa-Psirropoulou, E., Vagenas, C., Dafni, O., Matala, A. Skopouli, F. (2008).” Environmental risk factors for iron deficiency anemia in children 12–24 months old in the area of Thessalia in Greece”, Hippokratia, 12(4), 240–250

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2580047/

 • Tympa-Psirropoulou, E., Vagenas, C., Psirropoulos, D., Dafni, O., Matala, A. & Skopouli F. (2005). “Nutritional risk factors for iron-deficiency anaemia in children 12–24 months old in the area of Thessalia in Greece”.  International Journal of Food Sciences and Nutrition, 56, (1), 1-12, doi.org/10.1080/09637480500081183

Παρουσιάσεις

 • Tympa E., V. Karavida, A. Nousia. Preschool teachers’ perspectives on dialogic and playful practices that support children’s healthy habits. EECERA Conference Glasgow, Scotland 2022 

 • Tympa E., V. Karavida, A. Charissi. “Will you join me to learn?” are parents, in-service and pre-service teachers prepared to organize a learning environment that facilitates children’s literacy skills? EECERA Online Festival 2021

 • Tympa E., V. Karavida, D. Baha, A. Lapatoura, I. Sotiriadou, V. Saliai, R. Theohari, A. Tzika, G. Vrionis. Facilitating teaching strategies and learning in Greek Early Childhood Education (ECE) Department Students. EECERA 2019, World Preschool Education Conference, Thessaloniki, Greece, August 2019

 • Pagiavli C., E. Tympa & S. Stefanidou (2019).  The importance of co-operation between psychologists, parents and teachers in the regulation of material needs of children in times of economic crisis. In EECERA 2019, World Preschool Education Conference, Thessaloniki, Greece, August 2019

 • Karavida V., E. Tympa, H. Dimitriou, E. Poulakida, F. Stelianou, Z. Toussi, T. Matziou, D. Panousi (2019). Implementing the Art in Children’s Life Program (AinCL) – the parents’ point of view. In EECERA 2019, World Preschool Education Conference, Thessaloniki, Greece, August 2019

 • Tympa E., V. Filippa, M. Kouziou, M. Giannou, S Kontara, G. Mystakidou (2019). The impact of art and art activities on children’s’ healthy life style and recycling attitude during the Art in Children’s Life (AinCL) program.  In EECERA 2019, World Preschool Education Conference, Thessaloniki, Greece, August 2019

 • Tympa, E., C. Pagiavli, S. Stefanidou & V. Karavida (2018). “I wish I could peek through the keyhole in the classroom”! Mothers’ questions and anxieties about their children’s wellbeing and teacher’s professionalism at school. In EECERA 2018, World Preschool Education Conference, Budapest, Hungary, August 2018

 • Stefanidou. S. & E. Tympa (2018). The impact of economic crisis on preschool teachers’ professional status and life in an urban and rural region in North Greece. In EECERA, World Preschool Education Conference, Budapest, Hungary, August 2018

 • Stefanidou, S., E. Tympa, C. Pagiavli & V. Karavida (2018). “I’ll never try lentils! They are brown and dark!” How can picture books and educational programmes change children’s view about eating habits and disliked food? In EECERA 2018, World Preschool Education Conference, Budapest, Hungary, August 2018

 • Karavida, V., E. Tympa, G. Panousis, T. Kotsis, E, Zioga & E. Vrioni (2018). Effective interventions programmes against obesity for early childhood. In EECERA 2018, World Preschool Education Conference, Budapest, Hungary, August 2018

 • Tympa, E., S. Stefanidou, G. Vriomis & C. Pagiavli (2018). “For a healthy heart I jump and eat smart” – How can a picture book increase children’s willingness to change eating habits and love physical activity.  In EECERA 2018, World Preschool Education Conference, Budapest, Hungary, August 2018

 • Pagiavli K, Tympa E, Stefanidou S. (2017). “Playing without money can also be fun – An educational program promoting free of cost traditional games”. In EECERA 2017, World Preschool Education Conference, Bologna, Italy, August 2017.

 • Tympa E, Pagiavli K, Stefanidou S. (2017). “Save money, share money – An educational program about helping people in need through savings at school. In EECERA 2017, World Preschool Education Conference, Bologna, Italy, August 2017.

 • Pagiavli K, Tympa E. (2016). “Sentimental journey in math’s – How can preschoolers learn and express basic feelings through geometrical shapes, according to teacher’s opinion?”. In EECERA 2016, World Preschool Education Conference, Dublin, Ireland, August 2016.

 • Tympa E, Pagiavli K, Stefanidou S. (2016). “You ‘ve got a friend in me – Parents’ opinion about their children’s wellbeing at school through an educational program based on friendship”. In EECERA 2016, World Preschool Education Conference, Dublin, Ireland, August 2016

 • Tympa E, Paschali D, Pagiavli K, Stefanidou S. (2016). “Don’t waste food before you think – Reducing food waste through social innovation”.  In EECERA 2016, World Preschool Education Conference, Dublin, Ireland, August 2016.     

 • Zachopoulou E, Trevlas E, Tympa E, Deli E, Tsangaridou N. (2008). ‘What do the preschoolers know about healthy behavior affecting their future quality of life? Comparisons among European countries”.  4th World Congress on Quality in Medical Practice, Thessaloniki, 10/2008

 • Tympa E, Deli E, Trevlas E, Grammatikopoulos V, Zachopoulou E. (2008). «Early steps physical education curriculum – Healthy lifestyle: A physical education program for the promotion of a healthy lifestyle in preschool education». 4th World Congress on Quality in Medical Practice, Thessaloniki, 10/2008

 • Zachopoulou E, Deli E, Tympa E. (2007). “Parents’ opinions about the impact of a Physical Education Program on their children’s healthy behavior”. In 17th EECERA ANNUAL CONFERENCE, Prague 2007

 • Tympa E, Deli E, Trevlas E, Zachopoulou E. (2006). “Knowledge of healthy lifestyle in Greek preschool aged children”. 3rd World Congress on Quality in Clinical Practice, Thessaloniki, 9/2006

 • Michael – Kleftouri K, Tympa – Psirropoulou E, Psirropoulos D. (2005). “Risk factors for metabolic diseases in Greek students”. 2nd International Conference, Traditional Mediterranian diet: past, present and future. Athens 4/2005

 • Michael – Kleftouri K, Tympa – Psirropoulou E, Psirropoulos D. (2005). “Dietary intakes in Greek students: Differences between the two sexes”. 2nd International Conference, Traditional Mediterranian diet: past, present and future. Athens 4/2005

 • Tympa – Psirropoulou E, Deli E, Zachopoulou E. (2004). “Environmental conscience in a nursery center”. In EECERA Annual Conference in Early Childhood Education, Malta 9/2004

 • Tympa – Psirropoulou E, Deli E, Zachopoulou E. (2004). “Behavioral changes in early childhood during the adaptation period”. In EECERA Annual Conference in Early Childhood Education, Malta 9/2004

Βιβλία

 • Ελένη Τύμπα-Ψυρροπούλου, Κλεοπάτρα Παγιαβλή, Ευθύμιος Τρεύλας. «Θεατρονοστιμιές για χαρούμενες παιδικές γιορτές. Η διαθεματικότητα στο θέατρο – Χριστούγεννα». Εκδόσεις Βιβλιοδιάπλους, 2009 (2 εκδόσεις)

 • Ελένη Τύμπα-Ψυρροπούλου, Κλεοπάτρα Παγιαβλή, Ευθύμιος Τρεύλας. «Θεατρονοστιμιές για χαρούμενες παιδικές γιορτές. Η διαθεματικότητα στο θέατρο – Καλοκαίρι». Εκδόσεις Βιβλιοδιάπλους,  2010 (2 εκδόσεις)

 • Ελένη Τύμπα-Ψυρροπούλου & Κλεοπάτρα Παγιαβλή. «Λούλα η Καρδούλα, ένα παραμύθι με ήρωες που ξεπηδούν μέσα από το ίδιο μας το σώμα». Εκδόσεις Copy City, Σεπτέμβριος 2011 / Εκδόσεις ΔΕΛΤΑ, 2014 (3 εκδόσεις)

 • Ελένη Τύμπα-Ψυρροπούλου & Κλεοπάτρα Παγιαβλή. «Η Μπουμ και ο Λόνι μας μαθαίνουν βασικές έννοιες και δεξιότητες στην προσχολική ηλικία». Εκδόσεις Δίπτυχο, 2012

 • Ελένη Τύμπα-Ψυρροπούλου & Κλεοπάτρα Παγιαβλή. «Σχήματα με Συναισθήματα». Εκδόσεις ΔΕΛΤΑ, 2014

 • Ελένη Τύμπα-Ψυρροπούλου. «Η ασπίδα του Αχιλλέα». Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη,  2019

 • Καραβίδα Β. & Τύμπα Ε. “Η Διατροφή στη ζωή του παιδιού”. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα ΚΑΛΛΙΠΟΣ , 2022

Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Προγράμματα

 • Πρόγραμμα Αρχιμήδης Ι με θέμα «Παρεμβατικό πρόγραμμα για δημιουργική μάθηση και απόκτηση υγιεινών συνηθειών στην προσχολική ηλικία», Φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

 • Socrates Program, Comenius Action 2.1 – Training of School Educational Staff, European Transnational Cooperation Project “Early Steps: promoting healthy life style and social interaction through physical education activities during preschool years”, Φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΑλεξάνδρειοΤεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης – ΑΤΕΙ

 • Bambini – Intelligent Energy – Europe, «Κοινωνικοποίηση για καθαρές και ενεργειακά αποδοτικές μετακινήσεις». Φορέας: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε»

 • Early Change Project με θέμα «Promoting the Professional Development of Early Childhood Educators», Φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης – ΑΤΕΙ

 • FP7, FUSIONS Cr-EAT-ive Schools «Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα απόβλητα τροφίμων σε παιδικούς σταθμούς» Φορέας: Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε»

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο