Διδακτορικές Σπουδές

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

Το Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στις παρακάτω γνωστικές περιοχές να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος (ΦΕΚ: τ. Β’ 3284/06.08.2020).

Γνωστικές περιοχές

 • 1. Αξιολόγηση σε θέματα Αγωγής Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (Καθηγητής: Βασίλειος Γραμματικόπουλος)

 • 2. Φυσική Δραστηριότητα και Κινητική Αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία (Καθηγήτρια : Ευρυδίκη Ζαχοπούλου)

 • 3. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Παρεμβατικών Προγραμμάτων στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καθηγήτρια : Μαρία Τσιτιρίδου)

 • 4. Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας (Καθηγήτρια : Σμαράγδα Παπαδοπούλου)

 • 5. Κινητική Συναρμογή με Έμφαση στην Αδεξιότητα(Διαταραχές του Κινητικού Συντονισμού (Καθηγητής : Θωμάς Κουρτέσης)

 • 6. Αγωγή, Φροντίδα και Κοινωνική Πολιτική στη Βρεφική Ηλικία (Καθηγήτρια : Χριστίνα Μεγαλονίδου)

 • 7. Ψηφιακή Παιδαγωγική και Δημιουργική Σκέψη (Καθηγητής : Μιχαήλ Βιτούλης)

 • 8. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Εκπαίδευση (Καθηγήτρια : Δάφνη Πέτκου)

 • 9. Αγωγή στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία μέσω Παιγνιωδών Δραστηριοτήτων (Καθηγήτρια : Ελένη Τύμπα)

 • 10. Διαγλωσσική και Διαπολιτισμική Αγωγή (Καθηγητής : Ισαάκ Παπαδόπουλος)

 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για την υποβολή αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

Πέραν αυτών, για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας

Οι εν δυνάμει υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισες πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την κατάθεση των αντίστοιχων πτυχίων, όπως παρακάτω:

 • Πιστοποιητικό Proficiencyτων Πανεπιστημίων Cambridgeή Michiganή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα, ή Ελληνικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδουΓ2/C2 (αντίστοιχο του Proficiency).
 • TOEFLPaper≥ 550/677 ή TOEFLIBT≥ 80/120 ή IELTSAcademic≥ 6,5 που αποκτήθηκε εντός της προηγούμενης διετίας.
 • Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο (από τον ΔΟΑΤΑΠ) πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο τουλάχιστον ετών σε αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης Αγγλόφωνου ΑΕΙ.
 • Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
 • Απολυτήριος τίτλος Αγγλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Πτυχίο τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε Αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.
 • Φάκελο υποψηφιότητας

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που βρίσκεται σε ισχύ η ετήσια ανακοίνωση του Τμήματος, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να γίνουν δεκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία φάκελο υποψηφιότητας, σε ψηφιακή μορφή, που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α. Έντυπη αίτηση σύμφωνη με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, που χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος

β. Επιστολή αρχικής αποδοχής επίβλεψης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

γ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

δ. Αρχικό σχέδιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής*

ε. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.)

στ. Αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών

ζ. Αναλυτικό πιστοποιητικό μεταπτυχιακών σπουδών

η. Δύο (2) ονόματα – καθώς και τα πλήρη στοιχεία – Καθηγητών Πανεπιστημίου ή Ερευνητών αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, οι οποίοι προτίθενται να χορηγήσουν στους υποψηφίους συστατικές επιστολές αναφορικά με την καταλληλότητα τους για το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να ζητήσουν από τους δύο αυτούς Καθηγητές ή Ερευνητές να αποστείλουν τις συστατικές επιστολές απευθείας στη γραμματεία του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας.

θ. Ενδεχόμενες επιστημονικές δημοσιεύσεις

ι. Αποδεικτικό που να πιστοποιεί την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με την παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου του εσωτερικού κανονισμού).

* Το αρχικό σχέδιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής πρέπει να έχει έκταση 3500 (±20%) λέξεων (χωρίς τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα) και να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα εξής στοιχεία:

α. Το βασικό ερευνητικό πρόβλημα της προτεινόμενης διατριβής.

β. Την τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας και αναγκαιότητας εκπόνησης της προτεινόμενης διατριβής.

γ. Το μεθοδολογικό σχεδιασμό της προτεινόμενης διατριβής.

δ. Το σκοπό – ερευνητικά ερωτήματα – υποθέσεις (εάν χρειάζονται) της προτεινόμενης διατριβής.

ε. Το σχεδιασμό ανάλυσης των δεδομένων της προτεινόμενης διατριβής.

Συνιστάται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να μελετήσουν προσεκτικά τις παραπάνω οδηγίες, καθώς και το ΦΕΚ ίδρυσης του προγράμματος διδακτορικών σπουδών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Τηλ: 2310 013522

e-mail: info@ecec.ihu.gr

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙ.ΠΑ.Ε
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

IHU - Alexander Campus
P.O BOX 141, P.C. 57400 Sindos, Thessaloniki
+30.2310.013522
info@ecec.ihu.gr

ECEC IHU © copyright 2021, Digio Digital Marketing digio-logo

Μετάβαση στο περιεχόμενο